Koulouri sousamaki

Plate 4 kg

+15°C 180 days

Koulouri sousamaki

Koulouri sousamaki

1 plate/carton