Koulouri sokolata

Plate 4 kg

+15°C 180 days

Koulouri sokolata

Koulouri sokolata

1 plate/carton